Magnetek - Innovative Power Solutions
Home Company Products Solutions Sales Support

 


Системи за Статично Възбуждане ССВ - 300А  ,
ССВ - 320А Ретрофит

  Проблемите със съществуващите системи за статично възбуждане наСДв“Солвей Соди” идруги предприятия от тежката индустрия в България са безвъзвратно остаряла елементна база, остарели схеми на управление водещи до силно снижаване на надеждноста и превръщащи технологичната позиция в несигурен елемент от цялата технологична структура на предприятието.Още повече при този тип системи става дума за управление на големи мощности над 1MW . От друга страна за разлика от управлението, синхронните двигатели (СД) в голямата си част са с неизчерпан технологичен ресурс и тяхната подмяна би била икономически неоправдана.Извършения технико - икономически анализ в случая даде предимство за внедряването на ССВ 320А РЕТРОФИТ при следните параметри:


1. Запазване на силовите елементи - разделителен трансформатор, пусково съпротивление, силови тиристори;

2. Цялостна подмяна на управляващата електроника;

3. Разширяване технологичните възможности на системата;

4. Адаптиране на ССВ към изискванията на стандартите по техниката на безопасност при работа и обслужване на системата.

5. Включване на ССВ / СД в автоматизирана система за подържане на постоянен фактор на мощноста на енергийната система на предприятието.

Конструктивно ССВ 320А РЕТРОФИТ е изпълнена в шкаф Rittal с габарити 1800х800х800мм (без трансформатора), практически с едностранно обслужване. Тези габаритни размери на системата се предопределят от използването на старите силови елементи – тиристори, пусково съпротивление. За сравнение габаритите на ССВ 300А са 1600х600х600мм.

 
Основните функции на управлението на ССВ и визуализацията на процесите се изпълняват от индустриален контролер MicroLogix 1200 и PanelView 300 Мicro на Allen Bradley. В програмата на контролера са включени PID регулатори работещи в реално време, релейна схема за следене процесите в системата , програма за следене процеса на пускане и спиране, програма за визуализиране на следените параметри.

Аналоговата част от управлението на системата е конструирана модулно - драйвери за управление на тиристорите, измервателни и преобразувателни модули .
Този проект значително повишава надеждноста на ССВ, снижава времето за диагностика и ремонт, подобрява визуализацията и облекчава работата на персонала.

Важен момент в реализирания проект е заложения режим за подържане на постоянен фактор на мощноста. Наличието на синхронни мощности в предприятието дава възможност да се изгради ефективна система за подържане на cos. Използвайки възможностите на MicroLogix 1200 за работа в мрежа в по късен етап цялата група СД ще бъде включена в енергийната система на предприятието за компенсация на cos.Industrial Service LTD © 2005 -2008 All rights reserved.